Tarifat

Produkti

Kredi me Një Këst

Kredi me Disa keste

Kredi Biznesi vetem per Persona Fizike

 

Shuma e Kredisë

nga 4.000 deri në 80.000 Lekë                                      

nga 4.000 deri në 200.000 Lekë

nga 4.000 deri në 500.000 Lekë

 

Afati i Kredisë

30 ditë

3 deri ne 48 muaj

3 deri ne 48 muaj

 

Norma e Interesit % mujore mbi principalin e mbetur te kredise

0%

0.83% per cdo muaj

0.83% per cdo muaj

 

Komisioni i Angazhimit

Ky komision aplikohet mbi vleren e kredise se levruar. Tarifa ndryshon ne baze te afatit te kredise se levruar
Per Shtese kredie mbi nje kredi ekzistuese, Komisioni i Angazhimit per kete Vlere te Shteses tarifohet ne baze te afatit te mbetur per tu paguar kredia.
Ne rastin e nje shtese kredie konsumatore me disa keste mbi nje kredi ekzistuese, Komisioni i Angazhimit per kete Vlere te Shteses tarifohet ne baze te nje periudhe 1 muaj me te vogel se afati i mbetur i kredise.

30 ditë – 5.80%

Afati kredise se levruar

% e aplikuar

Afati kredise se levruar

% e aplikuar

 

*kredia e parë 0% sipas kushteve te publikuara ne web: https://www.kredo.al/faqet/oferta  

3 muaj

10%

 3 muaj

9%

 

4 muaj

12.50%

 4 muaj

10%

 

 

5 muaj

15.50%

 5 muaj

12%

 

Klikoni mbi link per tu njohur me % perkatese sipas diteve te mbetura.

6 muaj

18 %

 6 muaj

14%

 

7 muaj

21%

 7 muaj

15%

 

8 muaj

24%

 8 muaj

16%

 

9 muaj

10 - 48 muaj

27%

30%

 9 -11 muaj

17%

 

 12 muaj

18%

 

 13 muaj

20%

 

 14 - 48 muaj

21%

 

Komision për Levrim Kredie me transferte bankare

0%

0%

0%

 

Komisioni për Levrimin e Kredisë me para në Dore:
a) ne Deget e Kredo.al
b) ne pikat e Western Union dhe Easy Pay

14% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar

14% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar

4% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar

 

 

Komision për Pagesë të Vonuar

2% cdo dite vonese

 

perllogaritur mbi totalin e vleres se detyrimit ne vonese , maksimum 30% e vleres se detyrimit ne vonese

2% cdo dite vonese

 

perllogaritur mbi totalin e vleres se detyrimit ne vonese , maksimum 30% e vleres se detyrimit ne vonese

2% cdo dite vonese

 

perllogaritur mbi totalin e vleres se detyrimit ne vonese 

 
Komision për kryerjen e pagesave në degë*

 

100 lek komision nëse klienti kryen pagesa në degët e Kredo.al.

100 lek komision nëse klienti kryen pagesa në degët e Kredo.al.

100 lek komision nëse klienti kryen pagesa në degët e Kredo.al.

 

Komision për Shlyerje Totale te Kredise perpara afatit

e paaplikueshme

0.5% të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë nuk kalon 1 vit
1% të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit
Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur

1 % të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë nuk kalon 1 vit
2 % të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit
Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur

 

Komision administrimi i kredisë në vonesë

1000 lekë e pagueshme në ditën e 22 të vonesës

1000 lekë e pagueshme në ditën e 45 të vonesës

1000 lekë e pagueshme në ditën e 61 të vonesës

1000 lekë e pagueshme në ditën e 22 të vonesës

1000 lekë e pagueshme në ditën e 45 të vonesës

1000 lekë e pagueshme në ditën e 61 të vonesës

1000 lekë e pagueshme në ditën e 22 të vonesës

1000 lekë e pagueshme në ditën e 45 të vonesës

1000 lekë e pagueshme në ditën e 61 të vonesës

 

Komision per Kerkesa te tjera dokumentacioni nga Klientet

2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit

2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit

2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit

 

Komision per Ristrukturim Kredie

20% mbi vleren e principalit te mbetur

5% mbi vleren e principalit te mbetur

5% mbi vleren e principalit te mbetur

 

Komision për Shtyrje Pagese

Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 16% perllogaritur mbi principalin e mbetur te kredise

Per kredine me nje kest, datepagesa mund te shtyhet deri ne 3 here!
Pas perdorimit te shtyrjeve te mundura, kredia duhet te paguhet e plote me te gjithe detyrimet e saj

Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 35% perllogaritur mbi totalin e vleres se kestit qe po shtyhet

Per kete produkt, mund te shtyhet datepagese e kestit vetem 1 here, me pas duhet paguar kesti i plote dhe kesti I rradhes mund te shtyhet perseri me nje here.

Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 35% perllogaritur mbi totalin e vleres se kestit qe po shtyhet

Per kete produkt, mund te shtyhet datepagese e kestit vetem 1 here, me pas duhet paguar kesti i plote dhe kesti I rradhes mund te shtyhet perseri me nje here.

 
 

Komision Administrimit

Ky komision aplikohet per cdo muaj qe mbahet kredia mbi vleren e principalit te mbetur. Tarifa percaktohet ne baze te afatit te kredise se levruar.
Per shtese mbi nje kredi ekzistuse, tarifa percaktohet per te gjithe kredine ne baze te afatit te mbetur te kredise deri ne maturim.

Ne rastin e shtesave mbi nje kredi ekzistuse konsumatore me disa keste, Komisioni i Administrimit per kete Vlere te Shteses tarifohet ne baze te nje periudhe 1 muaj me te vogel se afati i mbetur i kredise.

0%

Afati kredise se levruar

% e aplikuar

Afati kredise se levruar

% e aplikuar

 

3-10 muaj

0.10%

 3 - 24 muaj

2.50%

 

11 muaj

0.60%

 25 - 36 muaj

2.30%

 

12 muaj

1.04%

37 -48 muaj

2.00%

 

13 muaj

1.40%

 

 

 

14 muaj

1.70%

 

15 muaj

1.96%

 

16 muaj

2.19%

 

17 muaj

2.40%

 

18 muaj

2.58%

 

19 muaj

2.74%

 

20 muaj

2.89%

 

21 muaj

3.01%

 

22 muaj

3.13%

 

23 muaj

3.24%

 

24 muaj

3.32%

 

25 muaj

3.42%

 

26 muaj

3.51%

 

27 muaj

3.59%

 

28 muaj

3.66%

 

29 muaj

3.72%

 

30 muaj

3.78%

 

31 muaj

3.83%

 

32 muaj

3.88%

 

33 muaj

3.93%

 

34 muaj

3.98%

 

35 muaj

4.02%

 

36 muaj

4.06%

 

37 muaj

4.09%

 

38 muaj

4.13%

 

39 muaj

4.16%

 

40 muaj

4.19%

 

41 muaj

42 muaj

43 muaj

44 muaj

45 muaj

4.22%

4.25%

4.27%

4.30%

4.32%

 

 

 

46 muaj

4.34%

 

 

 

 

 

47 muaj

4.37%

 

 

 

 

 

48 muaj

4.38%

 

 

 

Dokumenta Tip

Shembull Marrëveshje për Linje Kredie Konsumatore

 

Shembull Informacioni Parakontraktor i Kredisë Konsumatore

 

 

Shembull Marrëveshje për linje Kredie Biznesi

 

Përditësimi i fundit me datë 13.05.2024