Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Tarifat

Produkti Kredi per individe
me Një Këst
Kredi per individe
me Disa keste
Kredi Biznesi vetem per Persona Fizike
Shuma e Kredisë nga 4.000 deri në 60.000 Lekë                                        nga 4.000 deri në 200.000 Lekë nga 4.000 deri në 500.000 Lekë
Afati i Kredisë 30 ditë 3 deri ne 48 muaj 3 deri ne 48 muaj
Interesi Mujor 0% 0.83% per cdo muaj  0.83% per cdo muaj 
Komisioni i Angazhimit
 aplikohet mbi vleren e kredise se levruar. Ndryshon ne baze te afatit te mbetur te kredise
 
30 ditë – 8.49% Afati kredise se levruar % e aplikuar Afati kredise se levruar % e aplikuar
*kredia e parë 0% sipas kushteve te publikuara ne web, kliko   3 muaj  12% 3 muaj  9%
Klikoni mbi kete link per tu njohur me % perkatese te ketij komisioni kur merret nje shtese sipas diteve te mbetura te kredise.  4 muaj  15% 4 muaj  10%
 5 muaj  18% 5 muaj  12%
 6 muaj  21% 6 muaj  14%
 7 muaj  24% 7 muaj  15%
 8 muaj  27% 8 muaj  16%
 9 - 48 muaj  30% 9 -11 muaj  17%
 12 muaj  18%
 13 muaj  20%
 14 - 48 muaj  21%
Komision Administrimit

Ky komision aplikohet per cdo muaj qe mbahet kredia mbi vleren e kredise se levruar. Tarifa ndryshon ne baze te  afatit te mbetur te kredise deri ne maturim. 
0% Afati kredise se levruar % e aplikuar  Afati kredise se levruar % e aplikuar 
 3 muaj  1.10%  3 - 24 muaj  1.50%
 4 muaj  1.15%  25 - 36 muaj  1.30%
 5 muaj  1.20%  37 -48 muaj  1.00%
 6 muaj  1.25%
 7 muaj  1.30%
 8 muaj  1.35%
 9 muaj  1.40%
 10 muaj  1.80%
 11 muaj  2.10%
 12 - 48 muaj  2.30%
Komision për Levrim Kredie me transferte bankare 0% 0% 0%
Komisioni për Levrimin e Kredisë me para në Dore:
a) ne Deget e Kredo Finance
b) ne pikat e Western Union
7% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar 7% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar 4% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar
Komision për Pagesë të Vonuar

2% cdo dite vonese
perllogaritur mbi totalin e vleres se detyrimit ne vonese , maksimum 30% e vleres se detyrimit ne vonese
2% cdo dite vonese
perllogaritur mbi totalin e vleres se detyrimit ne vonese , maksimum 30% e vleres se detyrimit ne vonese
2% cdo dite vonese
perllogaritur mbi totalin e vleres se detyrimit ne vonese , maksimum 30% e vleres se detyrimit ne vonese
Komision për mbyllje Totale te Kredise perpara afatit e paaplikueshme 0.5% per kredi deri ne 12 muaj
1% per kredi mbi 12 muaj
Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur 
1 % per kredi deri ne 12 muaj
2 % per kredi mbi 12 muaj
Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur 
Tarife per letrat njoftuese ne rast vonesash 1,000 Leke per cdo Leter 1,000 Leke per cdo Leter 1,000 Leke per cdo Leter
Komision per Kerkesa te tjera dokumentacioni nga Klientet 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit
Komision per Ristrukturim Kredie  20% mbi vleren e principalit te mbetur  5% mbi vleren e principalit te mbetur  5% mbi vleren e principalit te mbetur 
       
Komision për Shtyrje Date Pagese Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 14% perllogaritur mbi principalin e mbetur te kredise

Per kredine me nje kest, datepagesa mund te shtyhet deri ne 3 here!
Pas perdorimit te shtyrjeve te mundura, kredia duhet te paguhet e plote me te gjithe detyrimet e saj
Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 30% perllogaritur mbi totalin e vleres se kestit qe po shtyhet

Per kete produkt, mund te shtyhet datepagese e kestit vetem 1 here, me pas duhet paguar kesti i plote dhe kesti I rradhes mund te shtyhet perseri me nje here.
Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 30% perllogaritur mbi totalin e vleres se kestit qe po shtyhet

Per kete produkt, mund te shtyhet datepagese e kestit vetem 1 here, me pas duhet paguar kesti i plote dhe kesti I rradhes mund te shtyhet perseri me nje here.

Dokumenta Tip            Marrëveshje për Linje Kredie Konsumarore

                                     Informacioni Parakontraktor i Kredisë Konsumatore

Perditesimi i fundit me 07.03.2022