Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Tarifat

Produkti Kredi me Një Këst Kredi me Disa keste
Shuma e Kredisë nga 4.000 deri në 60.000 Lekë nga 4.000 deri në 150.000 Lekë
Afati i Kredisë 30 ditë 3 muaj
6 muaj
12 muaj
Norma e Interesit % 0% 0.83% per cdo muaj , perllogaritur mbi principalin e mbetur 
Komisioni i Angazhimit

Ne rastet kur merret nje Shtese kredie mbi nje kredi ekzistuese, Komisioni I Angazhimit per kete Vlere te Shteses tarifohet ne baze te diteve te mbetura per tu paguar kredia. Klikoni mbi link per tu njohur me % perkatese sipas diteve te mbetura. 
30 ditë – 14% 3 muaj - 17% ne total mbi kredine e levruar
6 muaj -  23% ne total mbi kredine e levruar
12 muaj - 28% ne total mbi kredine e levruar
*kredia e parë falas pas asnje kosto sipas kushteve te publikuara ne web:
https://www.kredo.al/faqet/oferta  
 
Komision Administrimit 0% 3 muaj - 1.4% mbi vleren e kredise se levruar cdo muaj
6 muaj - 2% mbi vleren e kredise se levruar cdo muaj
12 muaj - 2.1% mbi vleren e kredise se levruar cdo muaj
Komision për Levrim Kredie me transferte bankare 0% 0%
Komisioni për Levrimin e Kredisë me para në Dore 3% komision per levrim kesh ne dege, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar. Maksimumi I vleres 2,500 ALL 3% komision per levrim kesh ne dege, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar. Maksimumi I vleres 2,500 ALL
*kredia e parë falas pas asnje kosto sipas kushteve te publikuara ne web:
https://www.kredo.al/faqet/oferta  
Komision për Pagesë të Vonuar 0% pergjate periudhes 13 Mars - 31 Maj 2020 0% pergjate periudhes 13 Mars - 31 Maj 2020
Komision për Shlyerje Totale te Kredise perpara afatit   0.5% per kredi deri ne 12 muaj
1% per kredi mbi 12 muaj
Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur 
Tarife per letrat njoftuese ne rast vonesash 1,000 Leke per cdo Leter 1,000 Leke per cdo Leter
Komision per Kerkesa te tjera dokumentacioni nga Klientet 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit
Komision per Ristrukturim Kredie ne raste te vecanta 20% mbi vleren e principalit te mbetur 5% mbi vleren e principalit te mbetur
Komision për Shtyrje Pagese Shtyrje te date pageses me tarifat sipas diteve te shtyrjes (perllogaritur mbi principalin e mbetur). Te aplikueshme vetem pergjate 26 Mars - 31 Maj 2020) Shtyrje 30 dite te date pageses me tarifat sipas afatit te mbetur te kredise aktive (perllogaritur mbi principalin e mbetur) :
30 ditë - 7% 1 muaj - 14%
31 - 60 dite - 10% 2 muaj - 12%
Pas shtyrjeve me lart te kryera per rreth 180 dite rresht, shtyrja e rradhes kryhet vetem duke paguar dhe pjese te detyrimit dhe tarifa e shtyrjes eshte: 3 muaj - 10%
4 muaj - 8%
5 muaj - 7%
6 muaj - 6%
shtyrje 30 ditore - 1% 7 muaj - 5.5%
shtyrje 60 ditore - 2% 8 muaj - 5.2%
  9 muaj - 4.9%
  10 muaj - 4.6%
  11 muaj - 4.3%
  12 muaj - 4%
  13 muaj - 3.8%
  14 muaj - 3.6%
  15 muaj - 3.4%
  16 muaj - 3.3%
  17 muaj - 3.2%
  18 muaj - 3.1%
  19 muaj - 3%
  20 muaj - 2.9%
  21 muaj - 2.8%
  22 muaj - 2.7%
  23 muaj - 2.6%
  24 muaj - 2.5%
Perditesimi i fundit me date 01.04.2020