Tarifat

Produkti

Kredi me Një Këst

Kredi me Disa keste

Kredi Biznesi vetem per Persona Fizike

 

Shuma e Kredisë

nga 4.000 deri në 80.000 Lekë                                      

nga 4.000 deri në 200.000 Lekë

nga 4.000 deri në 500.000 Lekë

 

Afati i Kredisë

30 ditë

3 deri ne 48 muaj

3 deri ne 48 muaj

 

Norma e Interesit % mujore mbi principalin e mbetur te kredise

0%

0.83% per cdo muaj

0.83% per cdo muaj

 

Komisioni i Angazhimit

Ky komision aplikohet mbi vleren e kredise se levruar. Tarifa ndryshon ne baze te  afatit te kredise se levruar
Per Shtese kredie mbi nje kredi ekzistuese, Komisioni I Angazhimit per kete Vlere te Shteses tarifohet ne baze te afatit te mbetur per tu paguar kredia.

30 ditë – 6.50%

Afati kredise se levruar

% e aplikuar

Afati kredise se levruar

% e aplikuar

 

*kredia e parë 0% sipas kushteve te publikuara ne web: https://www.kredo.al/faqet/oferta  

3 muaj

11.40%

 3 muaj

9%

 

4 muaj

14.40%

 4 muaj

10%

 

 

5 muaj

17.50%

 5 muaj

12%

 

Klikoni mbi link per tu njohur me % perkatese sipas diteve te mbetura.

6 muaj

20.5%

 6 muaj

14%

 

7 muaj

24%

 7 muaj

15%

 

8 muaj

27%

 8 muaj

16%

 

9 - 48 muaj

30%

 9 -11 muaj

17%

 

 12 muaj

18%

 

 13 muaj

20%

 

 14 - 48 muaj

21%

 

Komision për Levrim Kredie me transferte bankare

0%

0%

0%

 

Komisioni për Levrimin e Kredisë me para në Dore:
a) ne Deget e Kredo Finance
b) ne pikat e Western Union

10% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar

10% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar

4% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar

 

 

Komision për Pagesë të Vonuar
perllogaritur mbi totalin e vleres se detyrimit ne vonese , maksimum 30% e vleres se detyrimit ne vonese

2% cdo dite vonese

2% cdo dite vonese

2% cdo dite vonese

 

Komision për Shlyerje Totale te Kredise perpara afatit

e paaplikueshme

0.5% të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë nuk kalon 1 vit
1% të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit
Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur

1 % të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë nuk kalon 1 vit
2 % të shumës së kredisë së paguar para afatit, nëse periudha midis shlyerjes para afatit dhe maturimit të kredisë është mbi 1 vit
Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur

 

Tarife per letrat njoftuese ne rast vonesash

1,000 Leke per cdo Leter

1,000 Leke per cdo Leter

1,000 Leke per cdo Leter

 

Komision per Kerkesa te tjera dokumentacioni nga Klientet

2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit

2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit

2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit

 

Komision per Ristrukturim Kredie

20% mbi vleren e principalit te mbetur

5% mbi vleren e principalit te mbetur

5% mbi vleren e principalit te mbetur

 

Komision për Shtyrje Pagese

Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 16% perllogaritur mbi principalin e mbetur te kredise

Per kredine me nje kest, datepagesa mund te shtyhet deri ne 3 here!
Pas perdorimit te shtyrjeve te mundura, kredia duhet te paguhet e plote me te gjithe detyrimet e saj

Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 30% perllogaritur mbi totalin e vleres se kestit qe po shtyhet

Per kete produkt, mund te shtyhet datepagese e kestit vetem 1 here, me pas duhet paguar kesti i plote dhe kesti I rradhes mund te shtyhet perseri me nje here.

Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 30% perllogaritur mbi totalin e vleres se kestit qe po shtyhet

Per kete produkt, mund te shtyhet datepagese e kestit vetem 1 here, me pas duhet paguar kesti i plote dhe kesti I rradhes mund te shtyhet perseri me nje here.

 
 

Komision Administrimit

Ky komision aplikohet per cdo muaj qe mbahet kredia mbi vleren e kredise se levruar. Tarifa percaktohet ne baze te  afatit te kredise se levruar.

Ne rastin e shtesave mbi nje kredi ekzistuse, tarifa percaktohet per te gjithe kredine ne baze te afatit te mbetur te kredise deri ne maturim.

0%

Afati kredise se levruar

% e aplikuar

Afati kredise se levruar

% e aplikuar

 

3-8 muaj

0.10%

 3 - 24 muaj

1.50%

 

9 muaj

0.20%

 25 - 36 muaj

1.30%

 

10 muaj

0.53%

 37 -48 muaj

1.00%

 

11 muaj

0.80%

 

12 muaj

1.05%

 

13 muaj

1.25%

 

14 muaj

1.45%

 

15 muaj

1.60%

 

16 muaj

1.75%

 

17 muaj

1.90%

 

18 muaj

2.00%

 

19 muaj

2.14%

 

20 muaj

2.25%

 

21-27 muaj

2.33%

 

28 muaj

2.35%

 

29 muaj

2.45%

 

30 muaj

2.50%

 

31 muaj

2.55%

 

32 muaj

2.60%

 

33 muaj

2.65%

 

34 muaj

2.70%

 

35 muaj

2.75%

 

36 muaj

2.80%

 

37 muaj

2.85%

 

38 muaj

2.90%

 

39 muaj

2.95%

 

40 muaj

3.00%

 

41 muaj

3.05%

 

42 muaj

3.10%

 

43 muaj

3.15%

 

44 muaj

3.20%

 

45 muaj

3.25%

 

 

 

46 muaj

3.30%

 

 

 

 

 

47 muaj

3.35%

 

 

 

 

 

48 muaj

3.40%

 

 

 

Dokumenta Tip

Shembull Marrëveshje për Linje Kredie Konsumatore

 

Shembull Informacioni Parakontraktor i Kredisë Konsumatore

 

 

Shembull Marreveshje Per linje Kredie Biznesi

 

Perditesimi i fundit me date 02.02.2023