Rreth kredive tuaja

Nëse kam marrë një kredi pranë jush, a mund të marr një kredi të dytë?

Kredo Finance aprovon për ju që në fillim një linjë kredie të cilën ju mund ta shrytëzoni në çdo moment duke e tërhequr atë njëherësh të plotë ose pjesë pjesë. Këtë linjë të aprovuar ju mund ta paguani dhe tërhiqni përsëri sa herë ju nevojitet.

 

Në çdo rast kur ju dëshironi të rrisni vlerën e Linjës së Kredisë tuaj për të tërhequr ju duhet te shlyeni kredine aktive dhe të ri-aplikoni për linjën tjetër të kredisë e cila rritet sa herë që ju shlyeni kredinë në mënyre korrekte.

 

Kredo Finance mund të aprovojë vetëm një limit kredie për ju, dhe nuk aplikon dhënien e linjave paralele.

 

Kujdes: Në Kredo nuk është e mundur të keni më shumë se 1 kredi në të njëjtën kohë. Në momentin që keni shlyer kredinë tuaj, keni mundësi për të ri-aplikuar për një kredi tjetër. Aprovimi i çdo kredie varet nga historiku juaj i kreditimit, si në Kredo por edhe në bankat e tjera.