Rreth kredive tuaja

Cila është arsyeja e refuzimit të aplikimit tim?

Kredia juaj për t’u kredituar mund të refuzohet për arsyet e mëposhtme: 

   

  1. Historiku juaj i kreditimit në institucione të tjera financiare në Republikën e Shqipërisë nuk është korrekt sipas standarteve tona të brëndshme.  
  2. Jeni nën moshën 20 vjeç ose mbi 77 vjeç për kredinë me një këst. 
  3. Jeni nën moshën 23 vjeç ose mbi 77 vjeç për kredinë me disa këste. 
  4. Jeni nën moshën 23 vjeç ose mbi 77 vjeç për kredinë e biznesit.
  5. Nuk keni rekord për të ardhura të qëndrueshme mujore. 
  6. Nuk keni ofruar informacion të mjaftueshëm për identifikimin tuaj.  
  7. Nuk keni shtetësi Shqipëtare 
  8. Nuk keni qenë korrekt me pagesat e kredive të mëparshme në Kredo.al
  9. Jeni person i ekspozuar politikisht
  10. Per produktin e biznesit, ju keni nje status pasiv te biznesit tuaj

 

Nëse kredia juaj refuzohet, ju mund të aplikoni përsëri mbas 30 ditësh