Pagesat

Llogaritja e këstit

Kësti i një kredie varet nga shuma dhe afati që zgjidhni për të paguar, sipas mundësive tuaja financiare.  

Në Kredo Financë, çdo kredi me disa këste, grafikohet që të këtë çdo muaj një vlerë të njëjtë kësti për klientin.