Klubi Kredo

Çfarë përfitimesh kam nga pjesëmarrja në këtë Klub?

  • 100% ulje në Komisionin për kryerjen e pagesave në degë gjatë periudhës aktive të anëtarësimit.
  • 100% ulje në Komisionin për Kërkesa të tjera dokumentacioni nga Klientët.
  • Ulje në tarifën e Shtyrjes së Pagesës.
    Tarifa e shtyrjes së këstit për jo-Anëtarët: Kredi me një këst = 16% , Kredi me disa këste =35%
    Tarifa e shtyrjes së këstit për Anëtarët: Kredi me një këst =14% , Kredi me disa këste =29%
    Ulja e përfituar: Kredi me një këst – 12.5 % , Kredi me disa këste – 17.1%
  • Mundësia për faljen e detyrimeve në rast ndërrimi jete