Klubi Kredo

A përfitoj të njëjtat përfitime në qoftë se paguaj komisionin e anëtarësimit vetëm në muajin e fundit të kredisë, njësoj si një klient që e ka paguar anëtarësimin përgjatë gjithë kredisë?

Po ju do të keni të njëjtat përfitime si çdo anëtar tjetër i Klubit Kredo.