Kredoversity | Edukim Financiar

SI TË KURSEJMË PARA KUR APLIKOJMË PËR KREDI NË KREDO.AL?

 

kredi me keste kredo.al

 

SI TË KURSEJMË PARA ME NJË MËNYRË TË ZGJUAR KUR APLIKOJMË PËR KREDI NË KREDO.AL? 

 

Krijo një llogari kursimi në Lekë, në një nga bankat partnere(Raiffeisen Bank, Credins Bank, BKT, Intesa SanPaolo, Union Bank, Tirana Bank, OTP Bank)

që ka 0 komision mujor dhe zgjidh të disbursosh kredinë dhe të paguash këstin kredisë nëpërmjet LLOGARISË BANKARE dhe përfito ZBRITJE

të konsiderueshme në komisionet e Kredo.al. 

 

Nëse je KLIENT I RI dhe dëshiron ti marrësh paratë brënda ditës me llogari bankare, zgjidh bankën BKT.  

Aplikimi për kredi duhet të bëhet para orës 19:00 ditë pune, kur dhe banka perfundon se procesuari transaksionet e ditës. 

Nëse aplikimi bëhet pas orës 19:00, atëherë depozitimi i parave në llogarinë tuaj do të bëhet ditën pasardhëse të punës.

 

Nëse je disbursuar më herët nëpërmjet llogarisë bankare në një nga bankat partnere dhe dëshiron të marrësh kredinë brënda ditës, 

atëherë duhet të aplikoni për kredi para orareve të mëposhtëme (ditë pune), kur dhe bankat perfundojnë se procesuari transaksionet e ditës. 

 

BANKAT PARTNERE PËR DISBURSIMIN E KREDIVE DHE ORARET E PROCESIMIT TË TRANSAKSIONEVE: 

Raiffeisen Bank    deri në 18:30 

Credins Bank       deri në 19:00 

BKT                      deri në 19:00 

Intesa SanPaolo  deri në 15:30  

Tirana Bank         deri në 19:00 

 

LLOGARITË BANKARE PËR KRYERJEN E PAGESAVE TË KËSTEVE: 

Raiffeisen Bank               AL13 2021 1130 0000 0000 2132 6338 

Credins Bank                  AL40 2121 1212 0000 0000 0100 2347 

BKT Bank                       AL37 2051 1227 0033 69CL PRCL ALLA 

Intesa San Paolo Bank   AL13 2081 1008 0000 0209 5473 5301 

Union Bank                     AL49 2141 1182 0198 5781 5672 0113 

Tirana Bank                    AL77 2061 1042 0000 1403 2291 4101 

OTP Bank                       AL08 2131 1044 0000 0000 0223 8980 

 

SHËNIM: 

* Vetëm disbursimet/pagesat në bankat e partnere kanë 0 komision bankar(brenda së njëjtës bankë) dhe proçesohen brënda së njëjtës ditë pune. 

* Me Union Bank dhe OTP Bank bëhen vetëm pagesa të këstit të kredisë, dhe jo disbursim kredie. 

* Nëse disbursimi/pagesa zgjidhet të bëhet me banka të tjera, ateherë do të nevojiten 2-4 ditë pune për përfundimin e transaksionit. 

Kthehu