Kredoversity | Edukim Financiar

SHTYRJA DHE RISTRUKTURIMI I KREDISE

SHTYRJA E DATES SE PAGESES - PRODUKTI SPL 

 

Perqindja % eshte fikse, 14% mbi principalin e mbetur te kredise, pra vlera e fatures se shtyrjes mund te ndryshoje 

nese kredia eshte paguar e pjesshme dhe eshte reduktuar principali i mbetur (kredia). 

Cdo pagese per shtyrje, shtyn 30 dite daten e pageses duke u nisur nga data e pageses se shtyrjes. 

Mund te kryhen maksimumi 3 shtyrje per kete produkt dhe vetem nese kredia nuk eshte me teper se 30 dite vonese. 

 

SHTRYJA E DATESE SE PAGESES - PRODUKTI INST ME KESTE 

 

Komisioni per shtyrjen e kestit eshte fiks, i pandryshueshem 30% mbi vleren kestit qe do te shtyhet. 

Vlera e fatures eshte e njejte gjate gjithe kohes se kredise. Kesti i kredise do te shtyhet 30 dite te plota.  

Data tjeter e pageses do te jete fiks 30 dite pas aktivizimit te shtyrjes.  

Grafiku dhe data e pagesave do te leviz cdo muaj sipas dates se shtyrjes se fundit te kryer nga klienti. 

Mund te kryhen maksimumi 1 shtyrje per cdo fature (kest) dhe vetem nese kredia nuk eshte me teper se 30 dite ne vonese. 

 

RISTRUKTURIMI 

 

Per produktin SPL, tarifa e ristrukturimit eshte 20% mbi principalin e mbetur te kredise, pra vlera e fatures se shtyrjes mund 

te ndryshoje nese kredia eshte paguar e pjesshme dhe eshte reduktuar. 

Per produktin INST, tarifa e ristrukturimit eshte 5% mbi principalin e mbetur te kredise. 

Aplikohet vetem kur nje kredi aktive ristrukturohet (pra ndryshon grafik dhe date maturimi). 

Ne nje ristrukturim nuk ndryshon asnjehere vlera e kredise se mbetur. 

Nje SPL mund te ristrukturohet deri ne 3 muaj dhe nje INST deri ne 24 muaj.

Kthehu